งานส่งเสริมวิชาการ

เขียนโดย กลุุ่มงานคอมพิเตอร์.

1.งานหลักสูตรการศึกษา

1 Download หลักสูตร
2 เอกสารโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
3 ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักสูตรการศึกษา
4 ประสานงานหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป
5 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
6 โครงการพัฒนาและบูรณาการหลักสูตรเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) 
7
8
ฐานข้อมูลหลักสูตร
9
10 โครงการต่างๆที่กลุ่มงานหลักสูตรการศึกษา สวท.ดำเนินการ
11 รายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2559
12 แบบฟอร์มรายวิชา : วิชาเรียนร่วม

 

2.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

   >>>สหกิจศึกษา/ฝึกงาน/ฝึกสอน (โครงการจัดตั้งศูนย์ฯ)

   >>>นักศึกษาพิเศษ (โครงการจัดตั้งศูนย์ฯ)